AEP Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Środa, 11 Maj 2011 17:37

Dzisiaj zosta? naprawiony b??d, który przenosi? punkty AEP z poprzednio wylogowanej postaci do nowo za?o?onego konta.
Bardzo mo?liwe jest, ?e b??d ze znikaj?cym AEP by? tak?e powi?zany z powy?szym b??dem. Je?li pojawi si? jeszcze tego typu usterka to prosi?bym o zg?oszenie tego w dziale "b??dy gry" na forum.