D?ugo oczekiwana aktualizacja gry. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 31 PaĆșdziernik 2010 16:45

Po d?ugim czasie czekania na now? aktualizacj? w ko?cu postanowi?em j? wprowadzi?. Najd?u?ej zaj??o oczywi?cie przygotowywanie edytora zada?. Ka?dy gracz mo?e wej?? do niego naciskaj?c klawisz "Page Up". Jest to wersja beta, stara?em si? wyeliminowa? jak najwi?cej b??dów jednak nie obiecuj?, ?e nie b?dzie ich w ogóle. Mam nadziej?, ?e nie. Dodane zosta?y te? przyk?adowe NPC dla których mo?na pisa? zadania. Ka?dy gracz mo?e stworzy? w?asne zadanie i wys?a? je do sprawdzenia. Bardzo licz? na inwencj? twórcz? graczy w tej kwestii. Stara?em si? zrobi? edytor jak najprostszy w obs?udze, licz? ?e nie b?dzie sprawia? problemów. Na razie z mojej strony dost?pne s? tylko 3 zadania. Z czasem pojawi si? wi?cej o ile nie zostan? zg?oszone b??dy z edytorem zada? lub z samymi zadaniami.
W tej aktualizacji powróci?o te? TOP100 najlepszych graczy w zupe?nie nowej graficznej formie. Teraz s? oni dost?pni z poziomu gry tu? po zalogowaniu si?. Armi ju? obieca?, ?e pracuje tak?e nad wersj? TOP100, która b?dzie dost?pna na stronie g?ównej gry.

 Ca?a lista zmian:

- dodano edytor zada? dla graczy.
- dodano trzy przyk?adowe zadania, które mo?na wzi?? u Thuriona,
- dodano TOP100 graczy wg rankingu i poziomu (aktualizuje dopiero po zalogowaniu gracza),
- automatyczne zmienne warunki pogodowe,
- gdy w czasie pisania posta? si? poruszy to okno pisania zostanie schowane,
- w czasie pisania pojawia si? teraz chmurka nad postaci?,
- Powinno si? gubi? teraz mniej pakietów, co spowoduje ?e np. niektóre umiej?tno?ci nie b?d? si? tak cz?sto blokowa?,
- dodano funkcj?, która sprawia, ?e je?li jeste?my na zablokowanym punkcie to przenosi nas na inny punkt. Jest to tymczasowe rozwi?zanie blokowania si? na mapach,
- nieznacznie przyspieszono szybko?c gry (komenda /fps).