Menu g?ówne

Konto

Spo?eczno??Ranking gildii:
BĹ‚Ä…d pobierania danych.

BĹ‚Ä…d pobierania danych.


Dane aktualizowane co jeden dzień.

Toplisty

Witamy w Aphelion Online!
Maksymalny poziom PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 28 Grudzień 2010 09:17

Kolejna bariera poziomowa zosta?a przekroczona. Graczowi mAmbo uda?o si? uzyska? maksymalny, 230 poziom w grze. W nagrod? za to osi?gni?cie otrzymuje naszyjnik ataku 15 +10 ognia :) Serdecznie gratulujemy. Nast?pny maksymalny poziom zostanie wprowadzony w kolejnej aktualizacji.

 

 
Kolejna spora aktualizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 26 Grudzień 2010 15:53

 opis obrazka

Pobierz now? wersj? z dnia 27-12-2010.
(Za?atane b??dy zg?oszone na forum)

Tym razem aktualizacja jest na tyle du?a, ?e postanowi?em wrzuci? j? jako nowy plik instalacyjny zamiast standardowej aktualizacji. Ta wersja b?dzie bez zapowiadanego nowego updatera.
Mo?na ?ci?gn?? gr? klikaj?c na link powy?ej.


Oto lista zmian: 

- Dodano edytor map dla graczy,
- przyspieszono ?adowanie map na pocz?tku gry,
- nieodpowiedni wybór twarzy zawiesza? klienta gry,
- powrócono do zapisywania postaci co godzin?,
- po wyj?ciu z wi?zienia nie blokuje ju? rozmowy na g?ównym kanale,
- zmniejszono ilo?? ?upów w z?ocie,
- zwi?kszono ilo?? ?upów w przedmiotach,
- naprawiono "doskok" u op?ta?ca,
- poprawione zaznaczanie myszk? w potwory (powoduje mniej lagów)
- naprawiono b??d z niemozliwo?ci? zaznaczenia npc, który jest w rogu mapy,
- dodano mo?liwo?? skopiowania tre?ci okna czatu do schowka po klikni?ciu na nie,
- zmieniono balans zywio?ów: Zmniejszono wspó?czynnik ?ywio?u w broni i zwi?kszono wspó?czynnik poziomu do obra?e?,
- dodano mo?liwo?? chodzenia za pomoc? myszki (wskazanie miejsca - dwuklik)
- u?ycie umiej?tno?ci, która ma za krótki zasi?g do celu powoduje podej?cie postaci na odpowiedni dystans (du?e u?atwienie dla postaci dystansowych)
- usuni?to ikonk? ?ywio?u ko?o paska HP (jest ona dost?pna w oknie umiej?tno?ci),
- dodano ulepszone zapisywanie postaci,
- zmieniono wygl?d wypowiadanego tekstu obok postaci,
- dodano animacj? ataku dla postaci walcz?cych z bliska,
- zmienione dzwi?ki ataku,
- dodano muzyk? menu g?ównego i w czasie gry,
- dodano efekt krwi z potworów, która pozostaje na ziemi,
- dodano mo?liwo?? wy??czenia krwi,
- dodano mo?liwo?? wy??czenia cia?,
- dodano mo?liwo?? wy??czenia muzyki,
- dodano opcj? "nie usuwaj tekstur". Gdy jest wy??czona powoduje, ?e nieu?ywane tekstury s? usuwane. Zwi?ksza ilo?? wolnej pami?ci i spowalnia ?adowanie map.
- naprawiono b??d z jajkami w depozycie,
- naprawiono b??d z wy?wietlanym he?mem, gdy jest si? na Aerosie,
- usuni?to kulki nad g?owami od naszyjników,
- bleu, hellhound i szaman s? wy?wietlane teraz nad przedmiotami, które s? na ziemi,
- teraz dzwi?ki, które teraz s?yszy osoba graj?ca s?ysz? tak?e wszyscy inni na tej samej mapie,
- naprawiono wygl?d karabinów, których nie by?o wida? po za?o?eniu,
- dodano opcj? dodawania bonusów do pier?cienia i naszyjnika u Kerdasa,
- zmieniono wygl?d pier?cienia ataku 20,
- ikonka aury ?ywio?u nie znika teraz po minucie. Zmieniono tak?e obliczanie bonusu od tej aury dodaje +5 pkt na sekund?,
- naprawiono b??d z pe?nym depozytem,
- naprawiono b??d z wy?wietlaniem animacji ?ywio?u, gdy posta? przechodzi?a na inna map?,
- usuni?to b??d z pojawiaj?cymi si? cyframi przy "kamiennej skórze",
- poprawiono b??d, pojawiaj?cy si? gdy si? wchodzi?o na map? i by?a burza wtedy grzmot by? za ka?dym razem,
- zwi?kszono celno?? potworów,
- zwiekszono moc potworów w grocie od 180 poziomu,
- przy usuwaniu postaci usuwana jest ona teraz tak?e z Top100,
- zamiana ze 100 na 500 potraw za 1 AEP,
- ?ywio?y nie dzia?aj? na graczy.

  

 
Ma?a ?ata PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 06 Grudzień 2010 13:24

- Poprawiono u?ywanie umiej?tno?ci za pomoc? guzików F1-F9,
- Wzmocniono czar kl?twa.

Prosz? zg?asza? kolejne b??dy w umiej?tno?ciach, je?li takie si? pojawi?. 

 

 
?wi?ta! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 24 Grudzień 2010 15:08

 

By Wam wszystko pasowa?o,
by k?opotów by?o ma?o,
by?cie zawsze byli zdrowi,
by problemy by?y z g?owy,
by si? wiod?o znakomicie,
by weso?e by?o ?ycie!

?yczy administracja Aphelion Online.

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia zosta? zorganizowany konkurs. Wi?cej na temat znajdziecie tutaj. Jako ?e ?wi?ta to czas który sp?dza si? z rodzin?, postanowili?my w??czy? podwójne do?wiadczenia aby?cie mogli ograniczy? siedzenie przed komputerem o po?ow?,  a jednocze?nie zyska? tyle samo do?wiadczenia co zawsze :)

 

 
Spora aktualizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 04 Grudzień 2010 16:46

Oto przedstawiamy kolejn? du?? aktualizacj? Aphelion Online. Jak to z du?ymi aktualizacjami bywa mog? powsta? jakie? b??dy. Je?li si? pojawi? to prosz? o zg?aszanie ich na forum. Tym razem lista prezentuje si? nast?puj?co:

- Zmieniono animacj? obra?e?, widoczne jest teraz kilka obra?e? naraz,
- zoptymalizowano niektóre funkcje na serwerze. Powinien mniej lagowa?/zawiesza? si?,
- zmieniono form? zaznaczania gracza. Teraz gdy gracz ucieka to mo?na go bez problemów zaznaczy?,
- naprawiono b??d w schowku,
- mo?na przemieszcza? przedmioty w inwentarzu,
- mo?na przek?ada? przedmioty z inwentarza na pasek,
- mozna przek?ada? umiej?tno?ci na pasek,
- mo?na przek?ada? ?ywio?y na pasek,
- wymienono stra?nika niecenzuralnych wypowiedzi na nowego :)
- rank zapisuje si? teraz o 1 w nocy, ?eby nie powodowa? lagowania,
- ?upy przedmiotów wylatuj? teraz bezpo?rednio do inwentarza,
- nie mo?na ucieka? z mapy w czasie walki z innym graczem.
- kule szcz??cia wypadaj? teraz w ilo?ci 1 a nie 0 jak poprzednio,
- wzmocniono umiej?to?ci ninjy,
- usuni?to komend? /reset,

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ankiety

Który ?ywio? w Aphelionie jest Twoim zdaniem najlepszy?